Krystal na riad Lemongrass 20L

41,30  s DPH

+ Doprava nad 50€ zdarma.

Dostupnosť Na sklade

Kategória: Značky: ,
Guaranteed Safe Checkout
Kompletné špecifikácie
Prípravok na riad s príjemnou vôňou fantazijného typu citrónovej trávy. Dokonale umýva tiež riady z nerezu a skla. Vyznačuje sa vysokou penivosťou a vysokým umývacím účinkom. Obsahuje aktívnu látku k ochrane pokožky rúk. Prostriedok absolvoval tanierové testy s mimoriadnymi výsledkami.

Dávkujte jednu polievkovú lyžicu do umývacej lázne, alebo po kvapkách piamo na umývaciu hubičku.

Identifikácia nebezpečnosti:

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo – Pozor

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
EUH208 Obsahuje zmes prírodných a syntetických vonných látok. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS07
Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Na stiahnutie

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Nákupný košík
Krystal na riad Lemongrass 20L
41,30  s DPH

Dostupnosť Na sklade