CLEAMEN 540 bezoplachová dezinfekcia povrchov a pokožky 1L

10,35  s DPH

+ Doprava nad 50€ zdarma.

Dostupnosť Na sklade

Kategória: Značky: ,
Guaranteed Safe Checkout

Používa sa na dezinfekciu povrchov, nástrojov a pokožky v potravinárstve, zdravotníctve aj v ostatných prevádzkach vyžadujúcich zvýšený dezinfekčný režim. Je vhodná na použitie na nástroje, lôžka, gumovú obuv, laboratórne prístroje, vákuovačky, baličky, koženku, plasty, laminát, nerezové plochy a technológie. Prípravok je určený na priame použitie a má vynikajúce dezinfekčné účinky so širokým spektrom účinku. Neobsahuje aldehydy, nie je parfémovaný.

Použitie:

Na ošetrované plochy aplikujte mechanickým rozprašovačom, nanesený prostriedok neotierajte. Spotreba: 10 ml/m2. Povrchy, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, sú vydezinfikované po uplynutí expozičnej doby. Po použití treba povrchy a zariadenia, ktoré prídu do styku s potravinami a nápojmi, dôkladne opláchnuť pitnou vodou.

Možno ho použiť aj na ponornú dezinfekciu, napríklad na dezinfekciu pomôcok v holičstve, kaderníctve, kozmetických salónoch, masérskych salónoch apod. Dezinfikované nástroje ponechajte ponorené v koncentráte podľa odporúčanej doby pôsobenia (viď. tabuľka) a pred použitím opláchnite vodou.

Na hygienickú dezinfekciu rúk použite prípravku prípravku dostatočné množstvo (2×3 ml), aby pokryl celú plochu. Naneste na dlane a rozotrite po celých rúk a zápästiach; zvláštnu pozornosť venujte kožičke okolo nechtov a záhybom v koži.

Prípravok spĺňa normy:
EN 13727
EN 1276
EN 14561
EN 13624
EN 1650
EN 14562
EN 14476 obalené viry, MRSA
EN 1500

Oblasť použitia PT: 1, 2, 4. Pre profesionálne a spotrebiteľské použitie.

Spektrum dezinfekčného účinku:
Baktericídne (0,5-3 min; A, MRSA)
Fungicídne (60 min; V)
Levurocídne (2 min; (V))
Virucidné obalené vírusy (3 min; (B))
Hygienická dezinfekcia (3 ml/60s)

Spektrum dezinfekčného účinku

Účinok:

A

MRSA

V

 (V)

(B)

Doba pôsobenia:​

0,5-3 min

2 min

60 min

2 min

3 min

pH  5,00 – 6,00​

 

EN 1500

Doba pôsobenia​

60 s

Množstvo

3 ml

Účinná biocídna látka (g/100g):

Etanol (CAS: 64-17-5): 25,8g
Alkyl (C12-16) dimetylbenzylamonium-chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 68424-85-1) 1,27g
2-Fenoxyetanol (CAS: 122-99-6) 1g

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Číslo oznámenia: bio/3090/D/22/CCHLP
UFI: GF90-G0F1-Y00M-KK8K​

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Nákupný košík
CLEAMEN 540 bezoplachová dezinfekcia povrchov a pokožky 1L
10,35  s DPH

Dostupnosť Na sklade