Cleamen 320 deo tablety do pisoára 1,5kg

12,40  s DPH

+ Doprava nad 50€ zdarma.

Dostupnosť Na sklade

Kategória: Značky: ,
Guaranteed Safe Checkout
Kompletné špecifikácie

CLEAMEN 320 Tablety do pisoára

zabraňujú tvorbe usadenín, vodného a močového kameňa a uvolňujú príjemnú intenzívnu vôňu, ktorá neutralizuje nepríjemný zápach močoviny.
Návod na použitie: Tabletu vložte do sitka a následne do pisoáru.

Balenie obsahuje 48 ks

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo – Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Nákupný košík
Cleamen 320 deo tablety do pisoára 1,5kg
12,40  s DPH

Dostupnosť Na sklade