CLEAMEN 261 reštauračné sklo – tablety 720g

15,10  s DPH

+ Doprava nad 50€ zdarma.

Dostupnosť Na sklade

Kategória: Značky: ,
Guaranteed Safe Checkout
Kompletné špecifikácie
Výhodou je jednoduchá manipulácia, dávkovanie a skladovanie. Pre použitie v teplej vode vložte do umývačky riadu tabletu s obalom, pre umývanie v studenej vode tabletu z obalu vyberte.
Nebezpečné vlastnosti
H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Nákupný košík
CLEAMEN 261 reštauračné sklo – tablety 720g
15,10  s DPH

Dostupnosť Na sklade